ජනරජයක්ද ? කොළනියක්ද ?

චරිත හේරත් – අපේ රටේ ජනරජ දිනය යෙදෙන්නේ මැයි මාසයේ 22 දටය. මේ කාලයේ තරුණයින්ට මේ පිළිබදව එච්චර දැනීමක් නැති වුනාට අපේ රටඅපිම පාලනය කරන ජනරජයක් බව පත් වූයේ 1972 මැයි 22 සම්මත වූ දෙවන ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් සමගය.

Continue reading “ජනරජයක්ද ? කොළනියක්ද ?”

Advertisements

Gotabaya’s ‘Operation Shangri-La’

gggBy Dayan Jayatilleka – In a barroom scene in the movie 48Hrs, with Nick Nolte and Eddie Murphy, the latter fires a shot into the air and announces to a group of rednecks: “I’m your worst nightmare—a nigger with a gun”. Continue reading “Gotabaya’s ‘Operation Shangri-La’”