හැදුන නගර සහ හිතල හදන නගර

DSC_35472-640x416මිලින්ද රාජපක්ෂ – මේ දවස්වල මගේ පාකිස්තානු මිතුරන් කිහිප දෙනෙක් පුහුණුවක් සඳහා කොළඹට ඇවිත් ඉන්නවා. Continue reading “හැදුන නගර සහ හිතල හදන නගර”