විවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලැබූ ඖෂධ ටෙන්ඩර්කරුවන් යළි කරලියට. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධානයෙන්

red_flashing_lightවිවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලබා සිටින ඖෂධ සමාගම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රෝහල් සදහා ටෙන්ඩර ඉදිරිපත් කිරිම විධිමත් පරීක්‍ෂණයකින් පසු නතර කිරීමට සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇත. විශේෂයෙන්ම මිල අධික පිළිකා වැනි ඖෂධ සදහා  විවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලැබූ ඖෂධ සමාගම් ටෙන්ඩර ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබීම නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇත. Continue reading “විවිධ විෂමාචාර චෝදනා ලැබූ ඖෂධ ටෙන්ඩර්කරුවන් යළි කරලියට. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධානයෙන්”